persamaan keadaan (2023)

persamaan keadaan (1) persamaan keadaan (2) persamaan keadaan (3) persamaan keadaan (4)
Seterusnya: soalan praktikalAtas: Konsep asashadapan: Proses termodinamik IndeksPersamaan keadaan ialah persamaan matematik antara pembolehubah atau fungsi termodinamik. Contoh biasa ialah persamaan gas ideal.
persamaan keadaan (5)(1.1)

(Video) 5. Sistem dan Persamaan Keadaan - Fisika N20 - Termodinamika
di manapersamaan keadaan (6)mipersamaan keadaan (7)masing-masing, bilangan mol bahan dan pemalar gas am setiap mol. Persamaan ini adalah hasil percubaan oleh Charles dan Gay-Lussac, itulah sebabnya ia dipanggil Undang-undang Charles-Gay-Lussac. Pemalar gas am dalam persamaan ini juga boleh dinyatakan sebagai pemalar Boltzmannpersamaan keadaan (8)yang juga dipanggil pemalar gas am bagi setiap molekul. Kedua-dua nilai boleh dikira daripada undang-undang Boyle-Gay-Lussac bahawa isipadu 1 mol gas pada suhu dan tekanan standard (persamaan keadaan (9)) ialah 22.4 liter, sehingga

persamaan keadaan (10)

(Video) PERSAMAAN KEADAAN TERMODINAMIKA

(Video) PEFI4208 Termodinamika - Persamaan Keadaan

Bagi gas bukan ideal, persamaan keadaan jelas berbeza daripada Pers.1.1. Contoh persamaan keadaan bagi gas bukan ideal ialah pengembangan virial, iaitu,

(Video) PEFI4208 Termodinamika - Persamaan Keadaan Umum

persamaan keadaan (11)(1.2)

(Video) 1.1. Persamaan Keadaan ( van der waals ) || (Bab 1) Sistem Termodinamika Sederhana || TERMODINAMIKA
di manapersamaan keadaan (12)ialah pemalar viruspersamaan keadaan (13). Untuk gas ideal, manakala untuk gas ideal kuantum (gas Bose-Einstein dan gas Fermi-Dirac), nilaipersamaan keadaan (14).

Untuk gas di mana molekul berinteraksi, persamaan keadaan boleh dinyatakan oleh persamaan Van der Waals seperti berikut

(Video) TERMO 04 PERSAMAAN KEADAAN GAS

persamaan keadaan (15)(1.3)

(Video) Persamaan keadaan gas ideal dan termodinamika
di manapersamaan keadaan (16)ialah parameter yang sepadan dengan pengurangan molekul akibat interaksi antara molekul dalam bentuk daya tolak-tarik. Persamaan keadaan ini adalah pembetulan kepada persamaan keadaan gas ideal.persamaan keadaan (17) persamaan keadaan (18) persamaan keadaan (19) persamaan keadaan (20)
Seterusnya: soalan praktikalAtas: Konsep asashadapan: Proses termodinamik Indeks
Tasrief Surungan2010-02-16

Videos

1. TERMO 04 PERSAMAAN KEADAAN GAS
(Physics Extra Class)
2. Persamaan keadaan gas ideal dan termodinamika
(Dinda Wulandari)
3. Persamaan Gas Ideal - Fisika Kelas XI
(SmarterIndo)
4. Persamaan Keadaan Gas Ideal | Materi Teori Kinetik Gas | Fisika SMA | Pojan.id
(PojanID)
5. Thermodynamics Virial Equation
(Agung Ari - CheE)
6. SK#2e Pemodelan State Space - Ruang Keadaan
(Khairul Anam)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 07/22/2023

Views: 5894

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.